Αναλαμβάνουμε

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Ν.3869/10)
Υποθέσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Ν.3869/10)
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αποζημιώσεις για ζημίες, ηθική βλάβη
 • Διάρρηξη  συμβολαίου
2. Δίκαιο Αυτοκινήτων 
 • Αγωγές αποζημίωσης για υλικές και σωματικές βλάβες,– χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη
3. Μισθώσεις 
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, απλής ή επαγγελματικής
 • Απόδοση μισθωμάτων, κοινόχρηστων δαπανών και μισθίου
4. Εμπράγματο Δίκαιο
 • Προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων
 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
 • Αγοραπωλησία ακινήτων
 • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
 • Δηλώσεις και Αγωγές ενώπιον του Κτηματολογίου
 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού
5. Οικογενειακό Δίκαιο
 • Διαζύγιο (συναινετικό – με αντιδικία - με διάσταση)
 • Διατροφή τέκνων/συζύγων - συμμετοχή στα αποκτήματα - γονική μέριμνα - επιμέλεια - επικοινωνία
 • Προσβολή πατρότητας
 • Υιοθεσία
 • Δικαστική συμπαράσταση
6. Κληρονομικό Δίκαιο
 • Δημοσίευση διαθήκης - προσβολή διαθήκης
 • Διανομή  κληρονομιάς
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Εταιρικό Δίκαιο
 • Σύσταση εταιριών - καταστατικά
 • Μετατροπή εταιριών
 • Τήρηση πρακτικών εταιριών
 • Πτώχευση – υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής
2. Δίκαιο αξιογράφων 
 • Διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής κλπ
 • Τειρεσίας
3. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  
 • Προστασία επωνυμίας και σήματος
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος - λογότυπο
 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ)
 • Προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αιτήσεις ακύρωσης - προσφυγές
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά της Διοίκησης
 • Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων
 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΤΙΤΛΩΝ
  Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων στην αγγλική, γαλλική, γερμανική & ιταλική γλώσσα, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες σε σύντομο χρόνο και με ανταγωνιστικές τιμές.
  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ